Miejsce Pamięci i Dokumentacji KZ Druette

Obozy koncentracyjne w Salzgitter

W 1942 roku SS i Zakłady (Reichswerke) Górnictwa Rud i Hut Żelaza „Hermann-Goering” utworzyły obóz koncentracyjny KZ Drütte. Pod znajdującą się na terenie zakładu i wykorzystywaną dla celów zakładowych tzw. „autostradą” ulokowano ponad 3000 więźniów z Francji, Holandii, Polski, Związku Radzieckiego i innych krajów. Musieli oni pracować w zakładach zbrojeniowych przy produkcji granatów i bomb. W 1944 powstały następne obozy: KZ Watenstedt/Leinde i KZ Salzgitter-Bad.

Miejsce Pamięci KZ Drütte

Aż do lat osiemdziesiątych historia obozów koncentracyjnych w okręgu Salzgitter była wyrugowana ze świadomości społecznej i zapomniana. Dopiero w 1982 roku, w związku z 40-tą rocznicą powstania miasta Salzgitter rozpoczęła się publiczna debata na ten temat.

W 1983 roku obywatele Salzgitter założyli Towarzystwo Historyczne Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V. Wspólnie z radą zakładową huty oraz wieloma innymi zainteresowanymi osobami i instytucjami Towarzystwo zaangażowało się w sprawę utworzenia na terenie zakładu miejsca pamięci. 11-go kwietnia 1985 rada zakładowa zorganizowała w historycznym miejscu pierwszą uroczystość z okazji rocznicy wyzwolenia obozu. Od tego czasu uroczystość taka odbywa się corocznie na byłym placu obozowym.

W 1992 koncern Salzgitter AG przeznaczył jedno z czterech byłych pomieszczeń, w których ulokowani byli więźniowie, na utworzenie w nim miejsca pamięci. 11-go kwietnia 1994 otworzono Miejsce Pamięci i Dokumentacji KZ Drütte. Arbeitskreis Stadtgechichte e.V. przejął opowiedzialność za zaprojektowanie miejsca pamięci i zarządzanie nim.

 Historyczne miejsce

Obecnie żyje jeszcze tylko niewielu naocznych świadków nazistowskiego terroru tak że autentyczne miejsca prześladowań i terroru nabierają coraz większego znaczenia. Mogą one symulować do zadawania pytań o lokalne związki z historią tamtego okresu i motywować do poszukiwania śladów.

Stała wystawa

W tym miejscu zwiedzający styka się bezpośrednio z historią, w tym miejscu możliwa jest żywa polemika, dyskusja. Tutaj możliwe jest bliższe zapoznanie się z różnych perspektyw z takimi tematami jak narodowy socjalizm, historia powstania miasta Salzgitter, historia powojenna miasta, ale i też z problematyką kultury pamięci: informacyjne teksty, fotografie i dokumenty wprowadzają do tematu. Wypowiedzi byłych więźniów stanowią istotny element wystawy. Przywracają one więźniom ich nazwiska i imiona i sprawiają, że anonimowa masa staje się znowu ludźmi.

Pomieszczenia seminaryjne oraz wyposażenie techniczne umożliwiają bardziej intensywne zajęcie się tą tematyką. Uzupełnienie oferty informacyjnej stanowi obszerne archiwum i biblioteka.

Miejsce spotkań

W obozach koncentracyjnynch więzieni byli ludzie z wielu europejskich krajów o różnym podłożu kulturowym, różnej religii i narodowości. Można tutaj badać i prześledzić ich biografie, aby zrozumieć, uczyć się i porozumiewać się. Również kilkadziesiąt lat po wojnie kontakt z bylymi więźniami obozów koncentracyjnych i robotnikami przymusowymi, ale też z członkami ich rodzin i ich przyjaciółmi stanowi istotną część naszej pracy. Miejsce Pamięci jest dzisiaj ważnym miejscem przypominania, miejscem spotkań i badań.

W pomieszczeniach Miejsca Pamięci odbywają się regularnie różnorakie imprezy: wystawy, odczyty, przedstawienia teatrale i muzyczne stanowią impuls do zapoznania się z tematem z historycznej i aktualnej perspektywy.

Kontakt

Ze względu na specyficzną lokalizację Miejsca Pamięci na terenie pracującego zakladu przemysłowego, można Miejsce Pamięci z reguły zwiedzać wraz z osobą oprowadzającą tylko po uprzednim zgłoszeniu w biurze Arbeitskreis stadtgeschichte e.V. W każdą drugą sobote miesiąca między godziną 15-tą i 17-tą możliwe jest zwiedzanie Miejsca Pamięci bez uprzedniego zgłoszenia.

Po uzgodnieniu: Oprowadzanie dla osób indywidualnych/grup, realizacja projektów z klasami szkolnymi.

Dojazd: Zjazd z autostrady A39 przy Salzgitter-Watenstedt (Industriegebiet), następnie jechać ulicą Industriestrasse Mitte w kierunku Watenstedt wg drogowskazu „Salzgitter AG Tor I” (ulica Eisenhuettenstrasse).